Add to Book Shelf
Flag as Inappropriate
Email this Book

Balkanlarda İslam: Miadı Dolmayan Umut - Islam in the Balkans: Unexpired Hope : Türkistan’dan Balkanlara - From Turkestan to the Balkans, Volume 2

By KAFKASYALI, Muhammet , Savaş

Click here to view

Book Id: WPLBN0004450881
Format Type: PDF eBook:
File Size: 6.41 MB
Reproduction Date: 6/24/2016

Title: Balkanlarda İslam: Miadı Dolmayan Umut - Islam in the Balkans: Unexpired Hope : Türkistan’dan Balkanlara - From Turkestan to the Balkans, Volume 2  
Author: KAFKASYALI, Muhammet , Savaş
Volume: Volume 2
Language: Turkish
Subject: Non Fiction, Religion, Islam
Collections: Islam, Authors Community, Most Popular Books in China
Historic
Publication Date:
2016
Publisher: Tika Yayınları
Member Page: Online Bilgi

Citation

APA MLA Chicago

Savaş Kafkasyaliitor, B. M. (Ed.). (2016). Balkanlarda İslam: Miadı Dolmayan Umut - Islam in the Balkans: Unexpired Hope : Türkistan’dan Balkanlara - From Turkestan to the Balkans, Volume 2. Retrieved from http://self.gutenberg.org/


Description
Akademik nitelikli, her tür bakış açısı ile değerlendirme ve yorumların yer aldığı, “Balkanlarda İslâm: Miadı Dolmayan Umut - Islam in the Balkans: Unexpired Hope” adlı bu çalışma, alanında bu güne kadar yapılmış en kapsamlı eserdir. Eserde ABD, Almanya, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Türkiye ve Yunanistan’dan akademisyenlerin inceleme ve değerlendirmeleri yer almaktadır.

Table of Contents
Türkler ve Balkanlar The Turks and the Balkans Halil İnalcık 9 X - XIV. Yüzyıllarda Orta ve Doğu Avrupa’da İslâm Varlığı The Presence of Islam in Central and Eastern Europe in the X – XIVth Centuries Tasin Gemil 41 Balkanlarda İslam’ın ve Türklüğün Yayılmasında Bir Öncü: Sarı Saltuk A Precursour in the Extension of Islam and Turkishness into the Balkans: Sarı Saltuk Şükrü Halûk Akalın 51 Balkanlar’da İslamiyet’in Yayılmasında Sarı Saltuk’la İlgili Efsaneler ve Rivayetlerin Önemi The Importance of Legends and Myths for Sari Saltuk in the Spread of Islam in the Balkan Fadıl Hoca 73 Türkistan’dan Balkanlara Sema/h: Köken, Figür ve Ritüel Ortaklığı Sema/h from Turkestan to the Balkans: Origin, Figures and Ritual Partnership Ali Kafkasyalı 101 Balkanlarda Tasavvuf Edebiyatına Genel Bakış An Overview of Sufi Literature in the Balkans Mustafa Kara 135 Balkanlar’da İslamiyetin Yayılmasında Tekke, Zaviye ve Ziyaretgâhların Önemi Importance of Tekke, Lodges and Pilgrimage for the Spread of Islam in the Balkans Mensur Nuredin 155 Balkanlarda İslam’ın Yapıcı ve Evrensel Paradigması ve Osmanlı Döneminden Günümüze İrfan Ocakları: Tekkeler ve Tarikatlar The Constructive and Global Paradigm of Islam in the Balkans and the Wisdom Societies from the Ottoman Era to Date: Lodges and Religious Orders Metin İzeti 187 Osmanlı Türkleri Vasıtasıyla Arap Yarımadasından Balkanlara Taşınan Kültürel Miras Ottoman Turks as a Bridge from Arabian Penisula Carried the Cultural Heritage to the Balkan Nations İrfan Morina 239 Aspects of the Spread of Islam in the Balkans: Particular Conditions and Ottoman Structures (1354 - 1800) İslam’ın Balkanlarda Yayılmasının Boyutları: Özel Şartlar ve Osmanlı Yapıları (1354 -1800) George Tsoutsos 255 The Role of the Mosque and the Tekke in the Formation of the Cities Şehirlerin Oluşturulmasında Cami ve Tekkelerin Rolü Hasan Cilo 271 İki Yarımadada Yarım Kalmış Bir Serüven: İberya ve Balkan Yarımadalarında İslâm Varlığı Two Peninsulas Unfinished Adventure: Presence of Islam in the Iberian and Balkan Peninsula Nizamettin Parlak 293 Türk İslam Kültürünün ve Sanatının Polonya Kültürüne ve Sanatına Etkisi The Impact of Turkish Islamic Culture and Art on the Culture and Art of Poland Öztürk Emiroğlu 321 Erken Dönem Macarlar Arasında İslam Islam among Early Era Hungarıans Osman Karatay 369 Balkanların İslamlaşmasında Osmanlı Devleti’nin Siyasi ve İdari Anlayışı - Yapısı The Political and Administrative Understanding-Structure of the Ottoman State in the Islamization of the Balkans Raif Vırmiça 379 Tarih Boyunca Kosova’da İslam Islam in Kosovo Throughout History Nexhat İbrahimi 389 Muslims in the Republic of Poland – the History and the Present Polonya Cumhuriyeti’nde Müslümanlar - Tarih ve Bugün Tomasz Miśkiewicz 399 Muslims in Poland: Their Origin, History and Organization of Religious Life Polonya’daki Müslümanlar: Kökenleri, Tarihleri Ve Dini Yaşamin Düzenlenmesi Agata S. Nalborczyk 427 Importance of Isa Beg and His Family on Islamization of the Balkans Balkanların İslamlaşmasında İsa Bey ve Ailesinin Önemi Sulejman Baki 449 Balkan Dillerine Türkçeden Geçen İslami Terimler Islamıc Terms Passed to Balkan Languages from Turkısh Serkan Şen 459 Arnavutlara Millî Adını Veren Değişimler The Changes Which Gave the Albanians their National Name Milazim Krasniqi 481 XV-XVII. Yüzyıllarda Anadolu’dan Şumnu’ya (Kuzeydoğu Bulgaristan) Yapılan Göçler ve Kurulan Müslüman Türk Yerleşmeleri Migrations from Anatolia to Shumen (North-East Bulgaria) and Established Muslim Turk Settlements between XVth-XVII th Centuries Osman Gümüşçü - Hasan Hüseyin Yılmaz 501

 
 Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from Project Gutenberg are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.