Search Results (9,933 titles)

Searched over 21.6 Million titles in 0.33 seconds

 
Literature (X)

       
1
|
2
|
3
|
4
|
5
Records: 1 - 20 of 9,933 - Pages: 
 • Cover Image

The World in Kaleidoscopic Hues : Malayalam Digital Magazine

By: Ved from Victoria Institutions

മലയാളത്തിലേക്ക് ഇങ്ഗ്ളിഷിനെ പരിചയപ്പെടുത്താ൯ ഒരു ശ്രമം

മലയാളം ഡിജിറ്റല്‍ മാസിക മലയാളത്തിലേക്ക് ഇങ്ഗ്ളിഷിനെ പരിചയപ്പെടുത്താ൯ ഒരു ശ്രമം നല്ല നിലവാരമുള്ള ഇങ്ഗ്ളിഷ് പഠനം സൌജന്യമായി, ഓഡിയോയും ലഭ്യമാണ് സൌജന്യമായ ഹോമിയോപ്പതി പഠനം യൂട്യൂബിലെ പത്ത് വീഡിയോകളെപ്പറ്റി മലയാളത്തില്‍ വിവരണം. എന്ന കഥയുടെ പരിഭാഷ മള്‍ട്ടിപ്ള്‍ ചോയ്സ് ചോദ്യങ്ങള്‍ ഇങ്ഗ്ളിഷിലും മലയാളത്തിലും ഒരു ചരിത്ര സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പെയ്ന്റിങ്ങിനെ വിലയിരുത്തുന്നു, മലയാളത്തില്‍ പാചകം ടോറന്റ് എന്നത് എന്താണെന്നും, അത് എങ്ങിനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നും ഉള്ള ലേഖനം ഓസ്ക൪ വൈല്‍ഡിന്റെ ഒരു കഥ മലയാളത്തില്‍, ഓഡിയോ സഹിതം ഒരു ഇങ്ഗ്ളിഷ് ഓഡിയോവിനോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞവാരങ്ങളിലെ ലോകവാ൪ത്തകള്‍ മനുഷ്യ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് പഠനം 50 സ്ഥലങ്ങളുടെ രാഹുകാലം, ഗുളികകാലം, യമഘാണ്ടം...

Read More
 • Cover Image

Διηγήσεις στον καθρέφτη : Κείμενα από το ιστολόγιο Liquid days (2008-2013)

By: Μαρία Δριμή

Κείμενα από το ιστολόγιο Liquid days (2008-2013)

Read More
 • Cover Image

El Hombre Más Patético Sobre la Faz de la Tierra

By: Juan Manuel Vélez Ixta

Relato corto sobre un hombre que no puede ser más de lo que es.

Read More
 • Cover Image

دلالة الصورة الحسية في الشعر الحسيني

By: Dr. صباح عنوز

مقدمة اللجنة العلمية لم تُعد القصيدة الشعرية لوناً من ألوان الترفيه النفسي، أو غرضاً من أغراض الترف الوجداني، أو توجهاً من توجهات الفن الاجتماعي الذي تستذوقه المنتديات الأدبية في سهراتها المعروفة أو ضمن فعالياتها العامة، أو هو استمتاعٌ بقدرة الشاعر على مشاهداته الغزلية أو وصفياته الخمرية، بل عادت القصيدةُ الشعرية تستهدف الوجدان وتستثير النزعات الانسانية في الشعور المخبوء تحت وطأة الواقعة، أو تفزع الحس لتستنهضه من ركامات الجمود والرتابة الى فاعليةٍ تستدرُ فيها دواعي القوة، أو نوازع الثأر، أو تستفز الذاكرة يوم تستيقظ مفزوعة من صوت الناعي وهو يتهادى بين هذه الصورة وتلك الحادثة فتستمع الى «صور» المأساة يوم ادخرتها لوحةٌ تمتدُ بامتدادات الزمن المثقل بهذه المشاعر المحفّزة الى استنفار كل القوى لمتابعة الحدث ومن ثم الصورة، ولعل واقعة الطف بألوانها الحمراء القانية تسهم في ابتكار هذا الابداع الشعري الذي لم تألفه أغراض القصيدة العربية آنذاك والتي كانت تقدّم صورة الأطلال المندرسة بذكرياتها الأليمة، أو تستعرض صور المغازي بهمجياتها الدموية، أو تستجلب عواطف امرأة في الغزل مرة أو التشبيب مرة أخرى، وهكذا تتراوح القصيدة الشعرية قبل واقعة الطف بين هذه الأغراض غير المنتجة، في حين تتصاعد إمكانيات الابداع في القصيدة الحسينية مع تصاعد الأَعداد النفسي ل...

فهرست المحتويات الإهداء 6 مقدمة اللجنة العلمية 7 إضاءة 9 الفصل الأول الصورة الحسية في الشعر الحسيني بين النشأة والمنهج المبحث الأول: نشأة الصورة الحسّية 13 المبحث الثاني: نشأة الشعر الحسيني 20 الفصل الثاني مميزات الصورة الحسية في الشعر الحسيني من السبب إلى الوظيفة المبحث الأول: مميزات الصورة الحسية في الشعر الحسيني 35 أولا: الانتقال الصوري 35 ثانيا: حرص الشاعر الحسيني على صنع علاقات التفاعل بين النفس والوجود والقضية 38 ثالثا: هناك علاقة بين الصورة الحسية في الشعر الحسيني والصوت 40 رابعاً: حسيتها تقود إلى التأويل عن طريق التداعي والتذكر وربط الاسباب بالمسببات 45 خامسا: كثرة الانزياح السياقي وتخلف الانزياح السكوني 46 سادسا: قدرة الشاعر الحسيني على إيقاف التلوين الشعوري 52 سابعا: للصورة الحسية الحسينية وظائف فنية وإبلاغية 54 ثامنا: ظاهرة الشجن وإنسانية النص الحسيني 58 المبحث الثاني: بواعث انبثاق الصورة الحسية في الشعر الحسيني 61 1ـ اليقين المعرفي 61 2ـ وحدة الصراع 64 3ـ الوجدان المعرفي 66 4ـ البعد المعرفي عند الشاعر الحسيني 67 5ـ البيئة النجفية والمورث الاجتماعي 70 6ـ عالمية الفعل الحسيني وأثره في الآخر 73 المبحث الثالث: وظائف الصورة الحسية في الشعر الحسيني 79 الفصل الثالث المنهج والتطبيق الاجرائي ل...

Read More
 • Cover Image

الخطاب الحسيني في معركة الطف : دراسة لغوية وتحليل : دراسة لغوية وتحليل

By: Dr. عبد الكاظم محسن الياسري

توالت الاقلام لتكتب عما يجول في أذهان أصحابها من فهم ومعرفة لكلام سادة البشر الذين هم أئمة الأنام وكلامهم إمام الكلام، وممّن كتب في ذلك أستاذ اللغة والنحو في جامعة الكوفة الدكتور السيد عبد الكاظم الياسري ليتحفنا بدراسته اللغوية وتحليله الدقيق في خطب الإمام الحسين عليه السلام التي ألقاها منذ تحركه المبارك من المدينة إلى حين وصوله إلى أرض الشهادة والفداء كربلاء المقدسة، فكانت له صولة وجولة في تسخير الفقه اللغوي وأبوابه كأداة للوصول إلى معرفة مراد الإمام عليه السلام، فهو تارة يشير إلى كيفية استعمال الإمام عليه السلام العبارة القرآنية في خطابه، وأخرى يحدثنا عن كيفية تسخير الحديث النبوي في خطب الإمام عليه السلام، وثالثة يبين لنا كيف اتخذ الإمام الحسين عليه السلام الأسلوب البسيط في تركيبه والسهل في تعبيره سبيلاً ليوصل ذلك إلى جميع المتلقين حتى يتحقق الهدف من الخطبة، وأكد الأستاذ المؤلف على أن الإمام الحسين عليه السلام هو ذلك العربي الفصيح الذي لا يخلو خطابه من الشعر أو النثر وأنواع النصوص الأدبية. وهناك الكثير من التحليل والاستنتاج والعمق في فهم نصوص الخطب الحسينية بلحاظ لغوي لا نريد أن نشير إليه لكي نترك للقارئ الكريم أن يقرأه ويستمتع به وينتفع منه أيّما انتفاع. ولذا حرص قسم الشؤون الفكرية على طبع هذا الكتاب القيّم لكي يكون مصدراً من ...

لقد تم التركيز في هذه الدراسة على محاولة الوصول إلى الدلالات التي تترشح من خلال أبنية التراكيب اللغوية، وتميز هذا الخطاب في مراحله المختلفة، وبيان ما تنبئ به الأساليب التي استعملها الإمام في كل مرحلة من مراحل هذا الخطاب والتي اختلفت فيها مقامات هذا الخطاب ثم بيان القرائن التي تتضافر في المفردة والتركيب لتؤدي الدلالة التي يريد الإمام التعبير عنها في كل مقام، مع التأكيد على الدلالات المركزية وظلال المعنى في تراكيب هذا الخطاب. بدأت الدراسة بتمهيد عن الظاهرة الحسينية وخلودها عند الأجيال المختلفة وعلى مر العصور، وما يجري من مراسم لإحياء هذه المناسبة في كل عام. وفي الفصل الأول عرضت للمصادر التي استمد منها الإمام مرتكزات خطابه في مراحله المختلفة، ومنها القرآن الكريم؛ والحديث النبوي، وكلام العرب. وفي الفصل الثاني درست المرحلة الأولى من مراحل الخطاب الحسيني، وتضمنت خطاب الإمام الحسين في المدينة ومكة ورسائله إلى أمراء العرب في الكوفة والبصرة وقد انتهت هذه المرحلة بخروج الإمام من مكة في سنة (60هـ) في التاسع من ذي الحجة. وفي الفصل الثالث عرضت للخطاب الحسيني في مرحلته الثانية؛ وهي مرحلة المسير، وقد درست بها ما تكلم به الإمام الحسين خلال مسيره بدءاً من خروجه من مدينة مكة حتى وصوله إلى أرض كربلاء. أما الفصل الرابع فيمثل المرحلة الثالثة من مراحل...

المحتويات المقدمة............................................................................................. ٧ التمهيد: الخلود الأبدي ........................................................................ ١٠ ١- شهر محرم الحرام ........................................................................... ١٥ ٢- شهر صفر ..................................................................................... ٢٠ الفصل الأول روافد الخطاب الحسيني مدخل.............................................................................................. ٢٧ ١- القرآن الكريم................................................................................. ٢٨ ٢- الحديث النبوي الشريف.................................................................... ٣٣ الأول........................................................................................................ ٣٤ الثاني ...................................................................................................... ٣٧ ٣- كلام العرب .................................................................................... ٣٨ ١٥٨ الفصل الثاني الخطاب الحسيني َّ بلاد الحجاز مدخل...............

Read More
 • Cover Image

El tiempo en los ojos

By: Alfonso Chacon Rodriguez

Los recuerdos se agolpan, abriendo paso como abre un cuchillo la piel: ¿cómo traer de vuelta el pasado sin que regrese el dolor? ¿Cómo justificar la traición, el olvido, el abandono, sin importar la causa, los motivos?...

Pero entre los gritos ella no entiende su nombre, no descifra el "¡Tita, Tita!", conque la interpelan sobre la algarabía del chaparrón, en tanto su hija la tira de la mano, porque un auto sube la cuesta y de ella desciende un espectro que es copia del pasado: el cabello rojizo y una mirada amarilla con una mujer y dos niñas de trenzas negras detrás, y su hija se detiene en su tirón, antes de gritar, conforme sus ojos oscilan hacia el diluvio que nubla la visión, la tierra mojada que rechaza los golpes del líquido ajeno, la tierra endurecida que no sabe ahora, como no supo aquel lejano día aceptar de inmediato el agua, como ella, como la tierra que no se abrió ni se abre como ella ni como la piel cuando la traza un machete afilado. No, piensa, la tierra no otorga de inmediato su complacencia al arado, incluso si ha sido largo tiempo abandonada; no es como ella, entregada al cuerpo oloroso que la extendió sobre el catre y la penetró en un mutuo gemido que fue como un sacrificio ritual, dos cuerpos sudorosos por el calor de la tarde que permanecieron tendidos, mientras la tarde caía y ella pensaba en Ramiro sin pensar en su propio c...

Read More
 • Cover Image

Prin Albe Si Clasice Epii Tarzii

By: Florentin Smarandache

These are a collection of poems compiled by the author, Florentin Smarandache.

Read More
 • Cover Image

نثر الامام الحسين عليه السلام : دراسة تحليلة في جمالية بنية النص

By: Dr. حيدر محمود الجديع

بالرغم من طابعها التراجيدي إلا أن واقعة الطف قدّمت نماذج الابداع الغني في كل مفاصلها سواء على المستوى البشري أم على المستوى الفكري كذلك، فعلى المستوى البشري كانت التنوعات الانتمائية عقائدية كانت أم جغرافية حاضرة هناك أما على المستوى الفكري فقد أدت عاشوراء دوراً إبداعياً فكرياً للتراث الإنساني استوعب الزمن الحاضر بكل تفاصيله، واستشرف القادم بكل معطياته، وهو لا يزال تراثاً ضخماً يتحمل العطاء الإنساني بكل إبداعاته بل وأبعاده. فالنثر الحسيني بوصفه عطاءً عاشورائياً متميزاً، قدم الصيغ الجمالية باسلوبها البلاغي، فالامام الحسين عليه السلام يتعاطى مع النص على أنه وحدة فنية متكاملة بكل ابعادها ومزاياها... هذا هو النثر الحسيني الذي تصدت له رسالة الدكتور حيدر محمود شاكر الجديع الذي سلّط الضوء على المفردة البلاغية الحسينية وتابع بعضها فوجدها عطاءاً جديداً يضاف للتراث الانساني بكل مستوياته وهكذا ستكون هذه الدراسة عطاءا جديدا في عالم الابداع النثري الحسيني يسترفد من خلال منهجية التحليل باْبدع صورة....

فإن من بين أهم الأسباب التي دعت الدراسة إلى تناول نثره المبارك، مركزة في النقطتين الآتيتين هما: الأولى: بدأت بوادر ولادة الرغبة في دراسته، في أثناء دراستي الماجستير الموسومة ب (التلقي للصحيفة السجادية - دراسة تطبيقية في النقد العربي الحديث)، إذ كانت هناك نصوص في الصحيفة أحالتني إلى الرجوع متقدماً للدخول في رحاب نثره المبارك، وتكرر الأمر لأكثر من زيارة له، مما حدا بي إلى أن أكتشف بعضاً من جماليته آنذاك، فعاهدتُ الإِمام الحسن عليه السلام بدراسة نثرهِ جماليًا. الثانية: يمثل نصّ نثر الإمام الحسين حلقة تواصلية ذات علاقات متواشجة مع منظومة عميقةٍ في البعد الشمولي، لأسس دين ا لله الأصيل الإسلامية والإنسانية، بفعل تلازم علائقها مع ترسيمة الأبعاد التعبيرية والتركيبية في مخطط الوحي الإلهي، بوصفه أي - الإمام - هو الجلال والكمال البشري الذي لو خلق الجمال رجلاً لكان هو عليه السلام، إذ خلقت الجنّة والحور العين بنوره وجماله الإلهيين !، لأّنه صنع الله العظيم الذي أودع وأحصى فيه أسرار كل شيءٍ خلقه، نعلمه ولا نعلمه !، فإذا كانت الحال هكذا فكيف بجمال ملازِماتهِ القريبة والبعيدة، نثره ونصوصه العظيمة ؟!....

Read More
 • Cover Image

Alekri : Kachhi Poems

By: Manilal Gala

Kachhi poems written during 1994-2003 period in Kachh, India.

Saain Raat Je Thale Abh Men hIkdo Taaro Bhaatkdhe Bhutkano Kaari Atvi ji Soki Val te tInEl Un meti, suanli kanjari se.

24 poems in Kachhi

Read More
 • Cover Image

Tempos Verbais

By: Rafael Catellar das Neves

Tempos Verbais é um drama satírico em um ato que trata conflitos internos do nosso herói, um eu-presente derrotado e sem chão, com a personificação do seu passado e com a de seu futuro travando uma profunda e complexa discussão sobre as ações, consequências e responsabilidades de cada um deles para com a própria vida. Um roteiro integrante e angustiante, salpicado de bom humor, que levará o leitor, porque não expectador, a uma divertida, mas séria reflexão....

Read More
 • Cover Image

How To Get Older Without Getting Old

By: Eric Neilson

How To Get Older Without Getting Old

Read More
 • Cover Image

The Job Seekers Guide to Finding a Job in South Africa

By: Mrs. Angelique Robbertse

A guide to Job Seekers in South Africa which offers advice on how to find a job through different stages of one's life. From matriculants to graduates to people wanting a change in their career....

Welcome to Job Mail’s 1st edition of the job seekers guide. Our aim in this book is to equip you with knowledge and confidence and assist you in finding a job in South Africa. We have put this guide together to help you get started. ...

Introduction Spruce up your CV 1st time job seeker Recently graduated Currently employed Keep your "brand" professional Networking Applying for a job How to apply for a job Beware of scams The Interview Telephonic interview Face to face interview You got the job The job offer How to resign from your current job The 1st week on the new job Reasons why you may not be getting called for a 2nd interview Things to do while job hunting Stay motivated ...

Read More
 • Cover Image

Διηγήματα : (επιλογή)

By: Τζοβάνι Βέργκα; Χρίστος Αλεξανδρίδης, Translator

Πρόκειται για μία επιλογή δεκατριών διηγημάτων του Ιταλού βεριστή συγγρεφέα Τζοβάνι Βέργκα (1840-1922). It's a selection of thirteen novels by Giovanni Verga, an Italian relist writer (1840-1922). ...

Τζιοβάνι Βέργκα (1840-1922) Επιλογή δεκατριών διηγημάτων. Giovanni Verga (1840-1922) Selection of thirteen novels.

Read More
 • Cover Image

الطفيات : المقولة والاجراء النقدي

By: Dr. علي كاظم المصلاوي

مقدمة اللجنة العلمية إذا أردنا أن نقرأ الواقعة العاشورائية على أساس القضية التاريخية فإن ثمة وقائع تتوالى على المخيلة البحثية فتحيل الصورة إلى مشهد تصويري تتداعى فيه المواقف بين مشاهدات تراجيدية تدفع بالهاجس الذاتي إلى شعور استلاب القدرة على التحكم بالعواطف، فتنهمر المشاعر إلى إحالات تعجيزية تقهر الإرادة على التماسك والصمود... وهذا نوع إبداع يدفع بالواقعة الطفية إلى تصدّر الجهود البحثية التي راودت الجميع، فبين مبدع فطري، وبين مخفق يندرج في سلك الاخفاق السياسي، أو الوهم الفكري المتعثر، ولم يقتصر هذا الإبداع البحثي على الواقعة التاريخية حتى أتبعه الإبداع الأدبي المنطلق من وجدانيات تعايش الحدث الكربلائي لتتكلل بإبداعات القصيدة الطفية، ولعل تراكم الوجدانيات الطفية للشاعر الحسيني تنامى حساً أدبياً جديداً يتعايش مع الأنساق الوجدانية الممتلئة بالعاطفة لتحدث الصورة، المخيلة، النسق، الوحدة، الانبعاث، الرغبة ومن ثم الانطلاق إلى «لونٍ أدبيٍ تجسيدي» يحتفر الحادثة ليخرجها قصيدة، وتتصاعد امكانية الأديب إلى إمكانيات إبداعية تولد القصيدة التي أطلق عليها الأستاذ الباحث «الطفيات» ولعل اختيار المصطلح ينطلق من إبداع آخر استثمره الباحث لتتولد فنية الطفيات. فالطفيات غرض كربلائي يوظفه الشاعر لدراساته والذي تكفله كتاب «الطفيات، المقولة والإجراء» للدكتور ع...

لم يزل الشعر المتعلق بواقعة الطف يحتفظ بحرارة في قلوب مستمعيه كلما تجددت ذكرى هذه المأساة في كل عام، وهذا دليل على انه شعر مليء بالمشاعر والأحاسيس، فضلا عن الأفكار والأهداف السامية التي يدعو لها ويريد ان يثبتها في قلوب مستمعيه وعقولهم. وما ترجو من شعر اخلص صاحبه في إنتاجه وتسامى هدفه في نظمه، وحشد كل طاقاته في سبيل إخراجه بأبهى حلة ليكون سببا عن طريقه ينال الشفاعة في الدار الآخرة ممن كانوا له عونا وسندا في حياته وملهما لقصيده وأشعاره: محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام وبابهم الواسعة الحسين سيد الشهداء عليه السلام. فارتفع هذا الشعر عن حضيض الماديات والنفعيات إلى مرتبة الإخلاص والصدق في التعبير عن قضيته لذا كان جديرا ان يدرس وان يتمعن في استكناه خصائصه الأسلوبية والجمالية لان صاحبه يحاول الخروج به من حيز التقليدية إلى حيز الإبداع والتفنن والتفرد، فهو ليس أمام سلطة ما بقدر ماهو أمام حالة من التأمل والتفاعل والاستشعار بقضيته والتعبير عنها باللغة. هذه المسالة أحسها الأعداء ووعوا عليها فحاولوا لسنين متطاولة ان يغمطوا حق هذا الشعر بالظهور والسطوع، فنعتوه بأوصاف دلَّت على استحقاره والتهوين من شأنه، والمفارقة المحزنة انهم سمحوا لأنفسهم دون غيرهم بدراسة هذا الشعر وإصدار الأحكام والمفتريات الكثيرة في حقه؛ ولم يستطع احد إلى...

Read More
 • Cover Image

Το Μάτι του Ελέφαντα : Φιλοσοφικό Μυθιστόρημα

By: Χριστόφορος Ακριτίδης

Πόσοι δρόμοι υπάρχουν για μια ευτυχισμένη ζωή; Είμαστε έρμαια τυχαίων γεγονότων ή μήπως υπάρχουν κάποια συστατικά που μπορούμε να βρούμε σε οποιαδήποτε κατάσταση για να φτιάξουμε τη δική μας συνταγή;...

Εμείς οι άνθρωποι γεννιόμαστε με ένα κουσούρι που δεν τό ‘χουν τ’ άλλα ζώα. Κάπου, βαθιά στο στέρνο μας, λίγο πάνω απ’ το στομάχι, ζει ένα πεινασμένο, αδηφάγο θεριό που, όσο αίμα, δάκρυα κι ιδρώτα ρουφάει, άλλο τόσο ζητάει. Του ρίχνεις λίγο φαγητό; Του δίνει μια χαψιά, κοιμάται για λίγο και μετά γυρεύει κι άλλο. Του δίνεις τόσο που να σκάσει, να μη μπορεί να κουνηθεί; Μεγαλώνει πιο πολύ, το βαριέται και θέλει κάτι διαφορετικό, πιο γαργαλιστικό. Το ταΐζεις έρωτα, παιδιά, τραγούδια και χορούς; Τα παιδεύει δυο βόλτες γύρω στα σαγόνια του και τα κατασπαράζει κι αυτά, δίχως να πει ευχαριστώ. Πασχίζεις, λοιπόν, να βρεις ολοένα και πιο σπάνια, όλο και πιο εκλεκτικά μεζεδάκια, για να καλμάρεις το θεριό: τέχνη, επιστήμη, φιλοσοφία, θρησκεία, εφευρέσεις... Μα το θεριό δε μπορείς να το χορτάσεις, παρά μόνο για λίγο. Δε μπορείς να το ησυχάσεις, παρά μόνο αν το ξεγελάσεις. Να του πεις ότι αυτά είναι όλα τα φαγιά του κόσμου, τέλεψαν, δεν έχει άλλα. Να το πείσεις πως πρέπει να είναι ευχαριστημένο που έφαγε και τόσο, γιατί άλλα θεριά περνάνε όλη τους τη ζωή νηστικά. Κάποιοι έχουν θεριά που δεν καταλαβαίνουν και πολλά, κι έτσι ξεγελιούνται εύκολ...

Μέρος Πρώτο Η συνάντηση Ο σκανταλιάρης θεός Το ταξίδι Το θεριό Η Ιφιγένεια Η απογοήτευση Μέρος Δεύτερο Ο Ινδιάνος Το σενάριο Η Τζέην H γάτα του Σρέντιγκερ Το πείραμα Ο ζωντανός Ινδιάνος Ο νεκρός Ινδιάνος Μέρος Τρίτο Η σύλληψη Το ξεκίνημα Τα παιδιά Το πάρτυ Μέρος Τέταρτο Η απελευθέρωση Η έρευνα Ο Νάσος Το δέντρο Τα κείμενα Η επιστροφή Το μάτι του ελέφαντα Με Οικογένεια Επίλογος ...

Read More
 • Cover Image

Kirsan Bavni : Book of Kachhi Poems

By: KIrsanDas Sadhu

First book published in Kachhi language in paper print edition in 1869 A.D. by Sadhu kIrsan Das of Kotdi-Madevpuri village of Kachh in Western India.

Goiun-Meiun vag Dhaga, Gada-goda bhavar saga, mitr-gatr dhIl laga, jIja ain jInija

52 pada in Kachhi

Read More
 • Cover Image

Ayer La Lluvia

By: Emilio Pérez Miguel

A book that analyzes the different archetypes of love, "Ayer La Lluvia" [Yesterday The Rain] is the first work in prose published by Uruguayan writer Emilio Pérez Miguel, and his third book overall after having released two volumes of poetry. In "Ayer La Lluvia", all the shades and half-shades that can constitute any person's inner landscape are surveyed across eleven micro-stories and a short novel, and the ways in which human beings can either be deprived of their most basic motivations or propelled towards their greatest successes are studied time and again. Beginning with "Hemisferios" [Hemispheres] (about the love that leads to death) and ending with "Cuando Estabas Ahí" [In The Days That You Were There] (a short novel centered on the death that leads to love) the pages of the book ponder on archetypes as different as ideal love, real love, surrogate love, the love for hatred... basically, all these stations in which any person's emotional journey can come to rest are arrived at. And the decision to stay anywhere for longer than intended or to take a leave before the time has truly come is analyzed to the bitter end....

Read More
 • Cover Image

Sudhaamaa Satakamu

By: Bharatam Arunachala Sastry; Polisetty Veera Subrahmanya Kumar, Editor

‘సుధామ’ అనగా, (‘సు ధామ’=) గొప్ప ధామము / మంచి ధామము -- అనగా, "గొప్ప స్థానము". ఈ శతకమున మకుటము ‘సుధామా’గ సాగును. ప్రతి పద్యము 'సుధామా' అని అంతమగు కంద పద్యము! భవసాగరమును దాట జాలక తమకు తోచిన కష్టములను, దుఖములను తొలగింప వలసినదిగా భగవంతుని కోరుకొను ప్రపత్తి మార్గచరులు, తమ శరీరమును వవిధ పద్ధతులలో కృశింపచేయుట ద్వారా, లేక తమ శ్వాసను నియంత్రించుట ద్వారా తమ మనసును కట్టడిచేయు యోగ మార్గచరులు, లోకములోని వవిధ భాగ్యములను అనుభవించి తనివి తీర్చుకొనదలచు భోగ మార్గచరులు, శాస్త్రములను పరిశోధించి ప్రజోపయోగ కార్యములు చేయదలచు శాస్త్రజ్ఞులు ఇత్యాదులు చేరుకొనదలచు సాథనమే ఈ సుధామము....

71. సృష్టిఁగల మేటి సొత్తు - స మష్టిగఁ బంచేంద్రియముల మాయఁదగులకే ేేేస్పష్టమగు పరమ హృత్సం తుష్టిని - మోక్షానుభూతి - తొడరు సుధామా! సృష్టిన్ + కల మేటి సొత్తు = ఈ సృష్టిలోని విలువగల ధనమైన; మోక్ష + అనుభూతి = పరమాత్మానంద అనుభవము; సమష్టిగన్ = ఉమ్మడిగా; పంచ + ఇంద్రియముల = కన్ను, ముక్కు, చెవి, నాలుక, చర్మము అను 5 ఇంద్రియముల; మాయన్ + తగులకే = మాయకు చిక్కుకొని పోక; స్పష్టము + అగు = సువ్యక్తమగు; పరమ హృత్ + సంతుష్టినిన్ = పరమమునకు చేర్పబడిన హృదయము యొక్క సంతుష్టిచే; తొడరున్ = కలుగును. ఓ సుధామా! ఇంద్రియముల (కన్ను, ముక్కు, చెవి, నాలుక, చర్మము – అను పంచేంద్రియముల) మాయకు అందక కేవలమూ పరమాత్మను హృదయమందు కనుగొనుటచే తృప్తిచెందిన వాని ప్రత్యక్షజ్ఞానము వలన – ఈ సృష్టిలోని గొప్ప సొత్తు అయిన మోక్షము లభించును సుమా!...

Read More
 • Cover Image

КНЯЗ БАТЕНБЕРГ/ ГРАФ ХАРТЕНАУ

By: Mrs. Kristin Stoyanova Yurukova; Marlena Stoyanova Yurukova, Illustrator

A novel on Knyaz Alexander of Battenberg, the first prince of modern Bulgaria

Крачи в редиците на австрийската войска, всяка крачка отхвърля някоя мисъл. Не от вчера е без Kняжеството, не от вчера е в изгнание. Княз без Княжество, „Да имаш и да нямаш!“ - както често повтаряше Мари. Изгнание къде? За какво изгнание става дума? Изгнание в света, в който е израснал? Изгнание в родното? След като си разбрал, че да си чужденец повече ти приляга? Единствено Йохана му помага да не е в изгнание от собствения си живот. Понякога и това се случва – минаваш в изгнание от живота си, единствения ти, а после време няма. Един безличен субект, загубил името си нейде по пътя. Пътят, по който марширува граф Хартенау, не се разклонява в хиляда посоки, та да се чуди кой път да хване, като в България. „Който и път да хванеш, все ще си отвян на бял кон - бе мнението на чистачката на двореца му в България. - Тъй че няма какво да му мислиш толкова.“ Чистачката не владееше етикета и си му говореше на „ти“ и на „мойто момче“....

Read More
 • Cover Image

Родом от Родопа

By: Mrs. Kristin Stoyanova Yurukova

A novel on ancient Thrace

Read More
       
1
|
2
|
3
|
4
|
5
Records: 1 - 20 of 9,933 - Pages: 
 
 

Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from Project Gutenberg are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.